Ugrás a fő tartalomra

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.


06 99 311 916

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

 1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. Frissítve: 2024.03.04.

 

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 

1. Hivatalos név (teljes név)

Soproni Szakképzési Centrum

2. Székhely

9400 Sopron, Virágoskert utca 7.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

9400 Sopron, Virágoskert utca 7.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36-99-311-916

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

nincs

6. Központi elektronikus levélcím

info@soproniszc.hu

7. A honlap URL-je

www.soproniszc.hu

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Soproni SZC ügyfélszolgálat elérhetősége

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

10. Az ügyfélfogadás rendje

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Soproni SZC szervezeti felépítése

Soproni SZC vezetőinek és szervezeti egység vezetőinek hivatali elérhetősége

2. Szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum

Soproni SZC Szervezeti és Működési Szabályzata

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Soproni SZC vezetőinek és szervezeti egység vezetőinek hivatali elérhetősége

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

 

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Soproni SZC és intézményeinek ügyfélszolgálati elérhetősége és ügyfélfogadási rendje

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek

 

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

nincs

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

1.4. Közalapítványok

 

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

nincs  

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

nem releváns

1.5. Lapok

 

I. Közzétételi egység: Lapok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

nincs

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

nem releváns

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postafiók címe: 1884 Budapest Pf. 1. Telefonszám: +36-1-896 2203
E-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefonszám: +36-1-477-5600, +36-1-303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Honlap: https://www.nive.hu/

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

A közfeladatot ellátó szerv hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv tekintetében:
Telefon: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.

1.7. Költségvetési szervek

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nincs

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. Frissítve: 2024.06.28.

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok
Alapító Okirat
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv közfeladata:
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

Szakágazat száma: 853200

Szakágazat megnevezése:
Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum múzeumi gyűjteményi és kiállítási-, valamint közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon
092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés 093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Képzéseink

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 Térítési és tandíj-fizetési szabályzat

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Soproni Szakképzési Centrum saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Soproni Szakképzési Centrum alaptevékenysége keretében, a szakképzésről és a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel, a tanulói jogviszonnyal (KRÉTA tanügyi rendszer), a felnőttképzési jogviszonnyal (e-KRÉTA, f-KRÉTA, FAR), valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai (KIRA, SAP), megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban lévők adatait.

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési_tájékoztató_Soproni_SZC_Terembérlet

ÁSZF_Soproni_SZC_Terembérlet

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Önköltség számítási szabályzat

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Középiskolai felvételi tájékoztató 2024/2025. tanév
Pályaválasztási kisfilm - Bemutatkoznak a Soproni SZC tagintézményei

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A Középiskolai felvételi tájékoztató egy pályaválasztási kiadvány, amely a Soproni Szakképzési Centrum iskoláinak képzési kínálatát mutatja be.
A Pályaválasztási kisfilm a Soproni SZC iskoláit és képzési kínálatukat mutatja be.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A Középiskolai felvételi tájékoztató nyomtatott formátumban megtalálható a Soproni Szakképzési Centrumban és szakképző intézményeiben, pályaorientációs rendezvényeken, online a Soproni SZC honlapján és Facebook oldalán érhetők el.
A Pályaválasztási kisfilm elérhető a Soproni SZC honlapján és a Youtube videó-megosztó portálon.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

A kiadványhoz/filmhez a hozzáférés ingyenes.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Álláspályázatok

Igazgatói pályáztatás - 2024.

Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola

Pályázati felhívás, Igazgatói pályázat

Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

Pályázati felhívás, Igazgatói pályázat

Soproni SZC Handler Nándor Technikum

Pályázati felhívás, Igazgatói pályázat

Soproni SZC Hunyadi János Technikum

Pályázati felhívás, Igazgatói pályázat

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola

Pályázati felhívás, Igazgatói pályázat

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium

Pályázati felhívás, Igazgatói pályázat

Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum

Pályázati felhívás, Igazgatói pályázat

Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium

Pályázati felhívás, Igazgatói pályázat

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Előző állapot: www.soproniszc.hu

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.soproniszc.hu

Iskolai terembérletek általános szerződési feltételek

Iskolai terembérletek, adatkezelési tájékoztató

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közadat szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Soproni Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
E-mail cím: info@soproniszc.hu
Tel: +36 99 311 916

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Wartha Attila

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Tanév rendje 2024/2025.

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns

https://kozadat.hu/kereso/

 

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok. Frissítve: 2024.06.28.

 

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

 

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2023. év külső ellenőrzési beszámoló

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Iratkezelés ellenőrzési jegyzőkönyve, 2023.11.09.

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv GINOP-6.2.3-17-2017-00003 2023.02.08.

Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv_GINOP-6.1.3-17-2018-000012_2023.02.01.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2024. II. negyedév

2024. I. negyedév

2023.IV. negyedév

2023. III. negyedév

2023. II. negyedév

2023. I. negyedév

3.2. Költségvetések, beszámolók
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum

 

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Elemi költségvetés_2024.

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Éves költségvetési beszámoló 2023.

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

Költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2023.

3.3. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Személyi juttatások, létszámok, 2024. II. negyedév

Személyi juttatások, létszámok, 2024. I. negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

 

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Nettó 5mFt érték feletti szerződések_2023.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
Előző állapot: Közérdekű adatok - Archívum
(oldal alján)

 

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

Soproni SzC Közbeszerzési Szabályzat 2023.

Közbeszerzési terv 2024

Közbeszerzési terv_2023.

Összegzés ajánlatok elbírálásáról_képzések_2023_1

Összegzés ajánlatok elbírálásáról_képzések_2023_2

Összegzés ajánlatok elbírálásáról_képzések_2023_3

Összegzés ajánlatok elbírálásáról_képzések_2023_4

Összegzés ajánlatok elbírálásáról_képzések_2023_5

2023 Vallalkozasi szerzodes_Ravezeto_1resz

2023 Vallalkozasi szerzodes_Ravezeto_2resz

2023 Vallalkozasi szerzodes_Ravezeto_3resz

2023 Vallalkozasi szerzodes_Ravezeto_4resz

2023 Vallalkozasi szerzodes_Ravezeto_5resz

2023 Vallalkozasi szerzodes_Ravezeto_6resz

2023 Szeződés_Productum_7

2023 Szeződés_Productum_8

2023 Szeződés_Productum_9

2023 Szeződés_Productum_10

2023 Szeződés_Productum_11

2023 Szeződés_Productum_12

2023 Szeződés_Productum_13

2023 Eszközbeszerzés1kör_osszegezes_EKR000499402022

2023 SSZC_szerződés_Festo

2023_Kozma_szerződés

2023_Szerződés_aláírt_NCT

2023_Szerződés_Bakó

2023_Szerződés_Jázmin

https://cms.soproni.szc.edir.hu/uploads/2023_Oesszegezes_az_ajanlatok_elbiralasarol_kepzes_1_ea1c14f71e.pdf

Archívum

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok. Frissítve: 2024.06.28.

 

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályok
Alapító okiratKVFO/54065/2020-ITM
Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A költségvetési szerv közfeladata:
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési feladatok ellátása.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

Szakágazat száma: 853200

Szakágazat megnevezése:
Szakmai középfokú oktatás

A költségvetési szerv alaptevékenysége: A szakképzési centrum fő feladataként technikumi szakmai oktatást, szakképző iskolai szakmai oktatást, szakgimnáziumi nevelést-oktatást, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum múzeumi gyűjteményi és kiállítási-, valamint közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása – tevékenységet is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 092140 Felnőttoktatás 5-8. évfolyamon 092150 Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintű OKJ-s képzés
092221 Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092222 Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092231 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban
092232 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban 092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092290 Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintű OKJ-s képzés
093020 Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintű OKJ-s képzés
095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
095040 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
096030 Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása 096040 Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
097010 Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai 098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai 098040 Nemzetközi oktatási együttműködés
105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

Képzések

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Térítési és tandíj-fizetési szabályzat

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

A Soproni SZC saját fenntartású adatbázissal nem rendelkezik.

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

A Soproni SZC alaptevékenysége keretében a szakképzésről szóló törvényben meghatározott adatokat kezel a tanulói jogviszonnyal (KRÉTA tanügyi rendszer), a felnőttképzési jogviszonnyal (e-KRÉTA, FIR,), valamint vizsgára jelentkezőkkel kapcsolatosan, illetve alkalmazottai (KIRA), megbízottai, vele szerződéses jogviszonyban lévők adatait.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi szabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Soproni SZC Önköltség számítási szabályzata

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

Középiskolai felvételi tájékoztató 2023/2024. tanév
Pályaválasztási kisfilm – Bemutatkoznak a Soproni SZC tagintézményei

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

A Középiskolai felvételi tájékoztató egy pályaválasztási kiadvány, amely a Soproni Szakképzési Centrum iskoláinak képzési kínálatát mutatja be.
A Pályaválasztási kisfilm a Soproni SZC iskoláit és képzési kínálatukat mutatja be.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

A Középiskolai felvételi tájékoztató nyomtatott formátumban megtalálható a Soproni Szakképzési Centrumban és szakképző intézményeiben, pályaorientációs rendezvényeken, online a Soproni SZC honlapján és Facebook oldalán érhetők el.
A Pályaválasztási kisfilm elérhető a Soproni SZC honlapján és a Youtube videó-megosztó portálon.

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

A kiadványhoz/filmhez való hozzáférés ingyenes.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Álláspályázatok
Igazgatói pályázatok - lásd táblázat alatt részletezve

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

www.soproniszc.hu

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közadat szabályzat

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Soproni Szakképzési Centrum

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

9400 Sopron, Virágoskert utca 7.
E-mail cím: info@soproniszc.hu
Tel: +36 99 311 916

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Wartha Attila

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

Tanév rendje, 2023/2024. tanév
Munkaterv, 2023/2024. tanév
Intézkedési terv, 2020.11.13.
Vezetői program – Králik Tibor kancellár
Vezetői program – Kuntár Csaba főigazgató

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

nem releváns

https://kozadat.hu/kereso/

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatokVIII. Közzétételi egység: Pályázatok/ 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

IGAZGATÓI PÁLYÁZATOK

2023.

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola, Igazgatói pályázat, 2023.

Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum, Igazgatói pályáztatás eredménye, 2023.

2018.

Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakgimnáziuma

Pályázati felhívás

Tagintézmény-vezetői pályázat

Véleményezés – Szakmai szervezetek

2016 – Tagintézmény-vezetői pályáztatás

Pályázati felhívások

 Tagintézmény-vezetői pályázatok

Véleményezés – Szakmai szervezetek

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok. Frissítve: 2024.06.28.

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések listája

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

2022 év külső ellenőrzési beszámoló

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2021. évi

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2020. évi

Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása, 2019. évi

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

ÁSZ jelentés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Ellenőrzési jegyzőkönyv_OD-GYMS/3/2016 sz. támogatási szerződés tárgyában lefolytatott ellenőrzésről_20222.12.14.

KEHOP-5.2.2 záró helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve 2022.11.22.

Jegyzőkönyv szakértői vizsgálatról felnőttképzést folytató intézmény ellenőrzéséről, 2022.06.14.

Ellenőrzési jelentés kivonat "A szakképzési centrumok által közzéteendő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok honlapon történő megjelentetése" című ellenőrzéshez, 2021.

– Ellenőrzési jegyzőkönyv az állami fenntartású szakképző iskolák felnőttoktatási tevékenységének támogatására vonatkozóan_2019.05.30.
– Helyszíni szemle jegyzőkönyve felnőttképzést folytató intézmény ellenőrzéséről_2019.05.10.
– Ellenőrzési jegyzőkönyv az OD-GYMS/3.2016. számú támogatási szerződés tárgyában lefolytatott ellenőrzésről_2019.04.02.
– Jegyzőkönyv szakértői vizsgálatról a Soproni Szakképzési Centrum felnőttképzési tevékenységének engedélyezési eljárásában_2019.02. 01.
– Helyszíni szemle jegyzőkönyve felnőttképzést folytató intézmény ellenőrzéséről_2017.06.27.
– TIOP 3.1.1-08/1-2008-0027 projekt – Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv_2017.05.09.
– GINOP-6.1.2-15-2015 Digitális szakadék csökkentése kiemelt projekt, K0301-P0001-K0008 képzés – Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve_2017.03.16.
– GINOP-6.1.2-15-2015 Digitális szakadék csökkentése kiemelt projekt, K0301-P0001-K0009 képzés – Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve_2017.03.01.
– TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0025 projekt – Helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvi záradék_2017.02.13.
– GINOP-5.1.2-15-2015 Digitális szakadék csökkentése kiemelt projekt, K0301-P0001-K0010 képzés – Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyve_2017.02.09.
– Értékelői vélemény felnőttképzést folytató intézmény tevékenységéről_2016.07.11.
– Ellenőrzés Vállalkozási mérlegképes könyvelő képzés szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedélyének kiadására – Jegyzőkönyv helyszíni szemléről_2016.02.09.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

nem releváns

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés:

2022. éves beruházásstatisztikai jelentés

2022. III. negyedév

2022. II. negyedév

2022. I. negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés:

2021. IV. negyedév,

2021. III. negyedév,
2021. II. negyedév
2021. I. negyedév

Éves beruházásstatisztikai jelentés, 2020. év

3.2. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Elemi költségvetés_2023.

Elemi költségvetés, 2022. évi

Elemi költségvetés, 2021. évi

Elemi költségvetés 2020. évi
Elemi költségvetés 2019. évi I.
Elemi költségvetés 2019. évi II.
Elemi költségvetés 2018. évi
Elemi költségvetés 2017. évi
Elemi költségvetés 2016. évi
Elemi költségvetés 2015. évi

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Költségvetési beszámoló_2022.

Költségvetési beszámoló_2021.

Költségvetési beszámoló, 2020. évi

Költségvetési beszámoló 2019. évi
Költségvetési beszámoló 2018. évi
Költségvetési beszámoló 2017. évi
Költségvetési beszámoló 2016. évi
Költségvetési beszámoló 2015. évi

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

Szöveges beszámoló_2022.

Szöveges beszámoló_2021.

Szöveges beszámoló, 2020. év

Szöveges beszámoló, 2019.

3.3. Költségvetések, beszámolók

 

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Személyi juttatások, létszámok, 2023. IV. negyedév

Személyi juttatások, létszámok, 2023. III. negyedév

Személyi juttatások, létszámok, 2023. II. negyedév

Személyi juttatások, létszámok, 2023. I. negyedév

Személyi juttatások, létszámok, 2022. IV. negyedév

Személyi juttatások, létszámok, 2022. III. negyedév

Személyi juttatások, létszámok, 2022. II. negyedév

Személyi juttatások, létszámok, 2022. I. negyedév

Személyi juttatások, létszám, 2021. IV. negyedévi

Személyi juttatások, létszám 2021. III. negyedévi
Személyi juttatások, létszám 2021 II. negyedévi
Személyi juttatások, létszám 2021. I. negyedévi

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

 

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

 

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

nem releváns

III. Közzétételi egység: Szerződések

 

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Nettó 5mFt érték feletti szerződések_2023.

Nettó 5 MFT érték feletti szerződések 2022.

Nettó 5 MFT érték feletti szerződések 2021. év

Nettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2020.
Nettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2019.
Nettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2018.
Nettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2017.
Nettó 5 MFT érték feletti szerződések, 2016.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

nem releváns

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Pályázatok

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzési terv, 2022. évi

Közbeszerzési terv módosítása 2022. évi

A 2021. évben közbeszerzési eljárás nem volt.

Közbeszerzési szabályzat 2021
Megkötött szerződések

Közbeszerzési terv 2020.
Közbeszerzési szabályzat
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról az “Építési beruházás, Vállalkozási szerződés a Soproni Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma kezelésében lévő kollégium épület energetikai korszerűsítése a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázat keretében” tárgyában
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról az “Árubeszerzés, Adásvételi szerződés a Soproni Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Idegenforgalmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma kezelésében lévő kollégium épület energetikai korszerűsítése a KEHOP-5.2.10 azonosítószámú pályázat keretében” tárgyában
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról a “Vállalkozási szerződés napelemes rendszer kiépítése a Soproni Szakképzési Centrum épületein a KEHOP-5.2.11. azonosítószámú projekt keretében” tárgyában
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról a “Vállalkozói szerződés a Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája utcafronti régi épületszárny tetőszerkezet felújításának kivitelezése” tárgyában
Bírálati jegyzőkönyv a “GINOP-6.2.3-17-2017-00003 Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása” tárgyában 

Megkötött szerződések:
Fehérép Kft.-KEHOP-5.2.10-16-2016-00031 A Soproni Szakképzési Centrum kezelésében lévő kollégium épületének energetikai korszerűsítése
Phlegon Consult Kft.-KEHOP-5.2.10-16-2016-00031 A Soproni Szakképzési Centrum kezelésében lévő kollégium épületének energetikai korszerűsítése
Solarution Kft.-KEHOP-5.2.11-16-2017-00127 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Soproni Szakképzési Centrum épületein Vasi Energetikai Fővállalkozó Iroda Kft.-A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája utcafronti régi épületszárny tetőszerkezet felújításának kivitelezése
Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. – KEHOP-5.2.2-16-2016-00064 A Soproni Szakképzési Centrum Handler Nándor Szakképző Iskolája energetikai korszerűsítése
PETOM Sopron Generálkivitelező és Szolgáltató Kft. – GINOP-6.2.3-17-2017-00003 Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása
ELEKTRON GM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – GINOP-6.2.3-17-2017-00003 Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása ELEKTRON GM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. – A Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma kollégiumának felújításához kapcsolódó tűzjelző rendszer kiépítési, valamint villanyszerelési munkáinak elvégzése
Nyugat-Biztonságtechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – GINOP-6.2.3-17-2017-00003 Soproni Kereskedelmi Szakképző Iskola kollégiumának felújítása

2020_Soproni SZC_szolg.szerződés_Világításkorszerűsítés–Fényes Okos Isk. Prog.–II. (5 - 5 - Világításkorszerűsítés – Soproni SZC)

2021_IKK Okos mérés komponens_szerződés

2022_Jázmin_szerződés

2022_szakmai anyag_összegezés

2022_szerződés_tardos

2022_szerződésHo-Go_3.rész

2022-Kántor_szerződés

 KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Soproni Szakképzési Centrum

   9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

  • Telefon: 06 99 311 916

   E-mail: info@soproniszc.hu

   OM azonosító: 203051

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000672


  2024Soproni Szakképzési Centrum