Ugrás a fő tartalomra

9400 Sopron, Virágoskert u. 7.


06 99 311 916

Széchenyi 2020

Projektek


GINOP-6.2.3-17-2017-00003 - A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése - A Soproni Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése a lemorzsolódás csökkentése érdekében

Kedvezményezett: Soproni Szakképzési Centrum

Projektösszeg: 487 685 713 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Megvalósítási időszak: 2018. február 1. – 2021. január 29.
Megvalósítás helyszínei:

A projekt részletes szakmai tartalma:

A Soproni Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17 felhívás keretein belül megfogalmazott és kidolgozott projekt célja a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása a kompetencia-alapú oktatás fejlesztésével, a köznevelési rendszer eredményességének javításával, a minőségének és struktúrájának megújításával. A Centrum ennek érdekében 8 fős szakértői munkacsoportot hoz létre, amely a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívásban meghatározott elvárások, alapelvek mentén helyzetfelmérést és Cselekvési tervet készít a projekt megkezdését követő 120. napon belül. Ugyanezen csoport emellett részt vesz a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 projekt által nyújtott szakmai és intézményfejlesztést támogató programokban.

Intézményfejlesztés keretében hat további munkacsoport kerül kialakításra, melyek célja az intézményi szabályozó dokumentumok módosítása, és új intézményi tervek kidolgozása a projekt céljának megfelelően. Új tananyagok kerülnek kidolgozásra (30 db), amelyek elektronikus tananyagtárba kerülnek feltöltésre, illetve 30 db órán prezentálják a szakmai anyagot. Szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás keretében monitoring tevékenységre, tagintézményi tervezés támogatására és felsővezetői tanácsadásra kerül sor.

A tanulói készségek és képességek fejlesztése érdekében az alábbi tevékenységek jelennek meg: az alapkészségek fejlesztése céljából, a Centrum tanulói létszámának legalább 5%-os arányának megfelelő tanulócsoportok kialakítása, működtetése és nyomon követése; részükre felzárkóztatás, korrepetálás, tanulásmódszertan fejlesztés, mentorálás, vezetői és tantestületi műhelymunkák, a tanítók felkészítése, workshop és Hídprogramos felzárkóztatás.  Tanulói életpálya-építést, pályaorientációs tevékenység szolgáló intézkedések között az alábbiak tervezettek: életpálya-tanácsadási foglalkozások, életpálya-orientáció, pályaválasztási tájékoztató, pályaorientációs kiadvány, pályaorientációs szakértői team, pályaorientációs programok, "Szaki" programok a partnerek számára.

A Centrumban kialakításra kerül a Digitális Közösségi Alkotóműhely (DKA). A tananyagok alkalmazásához, a nevelőtestület és a pedagógus munkakörben foglalkoztatott szakemberek folyamatos szakmai fejlődése érdekében pedagógus továbbképzésekre kerül sor, 100 oktató bevonásával (amely a fejlesztésben részt vevő intézmények pedagógusainak több, mint 20%-a). A képzések többek között a korai iskolaelhagyás megelőzésére, a mentorálások felkészítésére, a módszertani paletta bővítésére, az önmegerősítésre, a digitális tábla gyakorlati alkalmazására, a DKA alkalmazására irányulnak.

A célok eléréséhez eszköz- és infrastruktúrafejlesztések szükségesek, amely során informatikai eszközök beszerzésére kerül sor, valamint a szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységekkel összehangoltan a Centrum soproni kollégiumában iskolai közösségépítést szolgáló infrastrukturális beruházás történik. A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek között további két választott tevékenység jelenik meg: drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek (úgy, mint mentálhigiénés foglalkozás, önvédelmi foglalkozás az áldozattá válás elkerülése céljából, vagy mentálhigiénés, fejlesztő pedagógus és pszichológus óralátogatása); valamint a tehetséggondozó tevékenységek tanárok és tanulók számára (tehetségprogramok, mentorálás, és a tanulói életpálya-építést, pályaorientációs tevékenység szolgáló intézkedések között szereplő tevékenységek).

A projekt megfelelő előrehaladása érdekében projektmenedzsment tagok és egyéb szakmai feladatok ellátására alkalmas szakmai szereplők kerülnek megnevezésre, bevonásra. A kötelező nyilvánosság biztosítására a projekt időszaka alatt a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint kerül sor. A projekt előkészítése az alábbiak terjed ki: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, az infrastrukturális fejlesztés megtervezése, valamint felkészülés a közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységekre. A Felhívás minden kötelező tevékenysége megvalósul, (a választható tevékenységek közül három). A projekt a jelenlegi gazdasági és társadalmi, valamint Centrum és tagintézmény szintű helyzetekre és igényekre reflektál, a Felhívással összhangban, célcsoportjai elsősorban a Centrum tanulói és oktatói. A szakmai tartalomból látható, hogy a támogatási kérelem céljai általánosságban a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztésére és a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésére irányulnak, azonban az oktatás fejlesztése egyúttal kihat a munkaerő-piaci helyzetek javítására is.

További információ kérhető:

Projektmenedzser: Kuntár Csaba
info@soproniszc.hu

TOVÁBBI ANYAGOK A PROJEKT KERETÉBEN.KIMIKK
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Soproni Szakképzési Centrum

   9400 Sopron, Virágoskert u. 7.

  • Telefon: 06 99 311 916

   E-mail: info@soproniszc.hu

   OM azonosító: 203051

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/000672


  2024Soproni Szakképzési Centrum